El llenguatge administratiu ha anat adquirint cada vegada més entitat com a llenguatge d’especialitat. Això és degut, sens dubte, a la importància que el conjunt d’administracions concedix a la comunicació fluida amb els ciutadans. Com a fruit d’eixa preocupació, s’ha fet un esforç global, des de les diverses administracions públiques, perquè el llenguatge utilitzat en les comunicacions administratives estiga desproveït de recaragolaments retòrics o expressions ampul•loses i arcaïtzants, i especialment de qualsevol fórmula imprecatòria susceptible de considerar-se humiliant o vexatòria per al ciutadà.

Des d’estos pressupòsits, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, a través de la Secció d’Assessorament Lingüístic, ha considerat convenient implicar-se en este procés de simplificació i racionalització del llenguatge administratiu amb l’elaboració d’este Manual de documentació administrativa, l’objectiu últim del qual és facilitar la comunicació entre l’Administració i els ciutadans. 

No sols aportant uns models de referència dels documents administratius d’ús més freqüent, amb esquemes, explicacions, fraseologia i exemples, sinó també amb moltes altres referències complementàries (com ara alguns capítols dedicats a l’ús de la lletra majúscula, les abreviacions, els signes de puntuació, els tipus de lletra, els criteris de traducció i altres qüestions d’interés específic) que facen més àgil i còmoda la redacció de qualsevol document administratiu.

Leave a Reply